กิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ตระหนักถึงการดูแลรักษา และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเกิดประโยชน์ต่อพนักงานและสภาพแวดล้อมที่ดีในองค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่รักษาทรัพยากรของทุกหน่วยงานในองค์กรด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการดำเนินงาน ดังนี้

  1. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการสถานที่ทำงานของบริษัท เช่น บริษัทจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ให้พนักงานทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงานและคัดแยกวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานที่ทำงาน สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยของพนักงาน
  2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องช่วยกันลดปริมาณขยะและของเสีย ตลอดจนนำผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ทิ้งแล้วแต่ยังมีประโยชน์ นำกลับมาใช้ใหม่
  3. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยบริษัทกำหนดข้อปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำ โดยใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การรณรงค์ให้ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามเวลาที่กำหนด ตลอดจนมีการเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟโดยเฉพาะหลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
  4. บริษัทมีการเผยแพร่นโยบายและให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยมีการประกาศนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้พนักงานได้ทราบทั่วกันผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานร่วมมือปฏิบัติอย่างจริงจัง

นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรที่อยู่ใกล้ตัว โดยผู้บริหารและพนักงานสามารถระดมความร่วมมือในการให้ความสำคัญและปฏิบัติตนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในปัจจุบันโดยเริ่มต้นจากภายในองค์กร ตลอดจนเกิดจิตสำนึกที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

บริษัท  CN SURE จำกัด และ บริษัท MANAGE SURE จำกัด จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปี 2564 และงานเลี้ยงเพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานตลอดทั้งปี ซึ่งภายในงานมีการมอบรางวัลให้กับพนักงานทุกๆท่าน กินเลี้ยงสังสรรค์, ฟังดนตรี, ลุ้นของรางวัลมากมาย,กิจกรรมแข่งขันร้องเพลง  และยังมีของรางวัล เซอร์ไพรส์พิเศษจากผู้บริหาร โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความอบอุ่น และรอยยิ้มที่มอบให้กัน ในวาระ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานเลี้ยงสังสรรค์จัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ร้าน 

กลอรี่ สกายบาร์ เชียงใหม่ 

อ่านเพิ่มเติม