กิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ตระหนักถึงการดูแลรักษา และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเกิดประโยชน์ต่อพนักงานและสภาพแวดล้อมที่ดีในองค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่รักษาทรัพยากรของทุกหน่วยงานในองค์กรด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการดำเนินงาน ดังนี้

  1. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการสถานที่ทำงานของบริษัท เช่น บริษัทจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ให้พนักงานทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงานและคัดแยกวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานที่ทำงาน สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยของพนักงาน
  2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องช่วยกันลดปริมาณขยะและของเสีย ตลอดจนนำผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ทิ้งแล้วแต่ยังมีประโยชน์ นำกลับมาใช้ใหม่
  3. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยบริษัทกำหนดข้อปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำ โดยใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การรณรงค์ให้ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามเวลาที่กำหนด ตลอดจนมีการเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟโดยเฉพาะหลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
  4. บริษัทมีการเผยแพร่นโยบายและให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยมีการประกาศนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้พนักงานได้ทราบทั่วกันผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานร่วมมือปฏิบัติอย่างจริงจัง